Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont

A Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont (a továbbiakban: Adatkezelő/Vizsgaközpont)  mint adatkezelő rendkívül fontosnak tartja a vizsgára jelentkezők, vizsgázók, szakértők, fejlesztők, vizsgáztatásban résztvevők magánszférájának védelmét, ezért megtesz minden szükséges és lehetséges intézkedést, hogy a személyes adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (általános adatvédelmi irányelv) hatályon kívül helyezéséről  szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR/Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseivel összhangban történjen.

Adatkezelő

Adatkezelő neve:        Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont

Székhely:                    6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

KSH szám:                  15831983-8532-312-06

Adószám:                   15831983-2-06

Telefonszám:              + 36-30/781-3197

E-mail cím:                 hodmezovasarhelyi.vizsgakozpont@gmail.com

Honlap:                       http://hmvhelyivizsgakozpont.hu/

Vezető:                       Bódiné Gál Gyöngyi vizsgaközpont vezető

 

Adatkezelő szakmailag teljesen független a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumtól (továbbiakban: Centrum).

 

Adatvédelmi tisztviselő:

Neve:              dr. Ambrus Norbert

Címe:              6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9.

E-mail címe:   adatvedelem@hiszk.hu

 

Adatkezelés során alkalmazandó releváns jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27. napján kiadott 2016/679 Rendelete (GDPR) (továbbiakban: Rendelet) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi Rendelet),

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.),

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V törvény,
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. Törvény,
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény és annak végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet
 • a szakképzésről szóló 2011.évi CLXXXVII. törvény (régi)
 • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (új)
 • a felnőttképzésről szóló 2013.évi LXXVII. törvény
 • a Munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény
 • elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.évi CCXXII. törvény
 • évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • a hivatalos statisztikáról szóló 2016.évi CLV. törvény
 • évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
 • 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatéról
 • 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
 • a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
 • a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
 • a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény

 

Egyéb szabályozók:

 • MSZ EN ISO/IEC 17024: 2013

 

Jelen Adatkezelés Tájékoztató célja, általános szabályai

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató általános célja az, hogy bemutassa a Vizsgaközpont tevékenysége során kezelt személyes adatok védelméhez fűződő jogok érvényesülését, továbbá, hogy a Vizsgaközpont által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében bemutassa a személyes és különleges adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

 

A Vizsgaközpont csak olyan adatokat kezel, amelyek kezelésére – a GDPR szabályai szerinti – jogszabály kötelezi, megfelelő jogalappal rendelkezik annak kezelésére, illetve az Érintett megadta a kifejezett és írásba foglalt hozzájárulását.  A 18. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve a vizsgára jelentkező lapon vagy felületen engedélyezte.

 

 A személyes adatokhoz a Vizsgaközpont kapcsolódó feladatot ellátó munkavállalói jogosultak hozzáférni feladatuk ellátása körében.

 

A Vizsgaközpont csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára.

 

Az adattárolás olyan formában történhet, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

A Vizsgaközpont a beküldött dokumentumokat típusuktól függően papír alapon, illetve elektronikus formában tárolja. Az azokból felállított adatbázist és az abban szereplő személyes adatokat szerveren tárolja. A Vizsgaközpont megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

 

Jelen tájékoztató az alábbi tematika szerint nyújt tájékoztatást az egyes adatkezelésekről:

 

 1. Vizsgaközponttal jogviszonyban álló foglalkoztatottak (alkalmazottak, munkavállalók, szerződéses vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek)
 2. Vizsgaközpont vizsgáztatói és feladatfejlesztői adatbázisba, névjegyzékbe való jelentkezők
 • Vizsgaközpontban vizsgára jelentkezettek, vizsgázók
 1. Panaszt, közérdekű bejelentést, törvényességi kérelmet előterjesztők
 2. Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak bemutatása

 

 1. Vizsgaközponttal jogviszonyban álló foglalkoztatottak (alkalmazottak, munkavállalók, szerződéses vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek)

 

I.1. Foglalkoztatottak

Kezelt adatok köre:

név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, személyazonosító igazolvány száma, állampolgárság, nyelvismeret, TAJ-szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám, lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, iskolai végzettség, munkahely neve, szakterületen/szakmában szerzett tapasztalat időtartama, oktatásban és vizsgáztatásban eltöltött idő, tapasztalat, betölteni kívánt feladatkör, korábbi munkahelyek, képzettségi adatok, számítógép-felhasználói és egyéb munkával kapcsolatos készségek, projekt-, vizsgafeladat-készítési tapasztalat, szakértői/vizsgaellenőri névjegyzékben szereplés ténye, foglalkoztatás mértéke, nyugdíjas-e, ha igen, a nyugdíj kezdete.

Adatkezelés célja:

jogviszonyban álló foglalkoztatottakkal (valamennyi vizsgáztatásban érintett) kapcsolatos, megfelelő személyek adatait tartalmazó adatbázis felállítása. Az adatbázisból az egyes feladatok teljesítéséhez megfelelő személyek kiválasztása. Foglalkoztatás.

 

I.2. Szakmai/képesítő vizsga jegyzője

Kezelt adatok köre:

név, születési név, anyja neve, neme, lakcíme, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe (kötelező), születési helye, dátuma, nyugdíjas-e (igen/nem), amennyiben igen akkor törzsszáma, adóazonosító jele, TAJ szám, legmagasabb iskolai végzettsége, munkahelye

Adatkezelés célja:

megfelelő személyek adatait tartalmazó adatbázis felállítása. Az adatbázisból az egyes feladatok teljesítéséhez megfelelő személyek kiválasztása. Foglalkoztatás.

 

I.3. Szakmai/képesítő vizsgán résztvevő személyzetet (technikai feltételek biztosításáért felelős személyek, teremfelügyelők, folyosó felügyelők)

Kezelt adatok köre:

név, születési név, anyja neve, neme, lakcíme, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe (kötelező), születési helye, dátuma, nyugdíjas-e (igen/nem), amennyiben igen akkor törzsszáma, adóazonosító jele, TAJ szám, legmagasabb iskolai végzettsége, munkahelye

Adatkezelés célja:

Foglalkoztatás.

 

 1. Vizsgaközpont vizsgáztatói és feladatfejlesztői adatbázisba, névjegyzékbe való jelentkezők

 

Kezelt adatok köre:

A vizsgáztatói, feladatfejlesztői feladat ellátására az érintett és a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont pályázati felhívásában megjelölt adatok, dokumentumok, illetve a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum, mint adatkezelő között létrejött tájékoztató levél kiküldéséhez szükséges adatok: név, születéskori név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai végzettség.

Pályázati felhívásában megjelölt adatok:

 • szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, gyakorlatot igazoló dokumentumok
 • erkölcsi bizonyítvány (képzés sikeres elvégzése esetén)
 • referenciák
 • hozzájárulás adatkezeléshez és titoktartási nyilatkozat elfogadása online űrlapon

Adatkezelés célja:

Vizsgaközpont vizsgáztatói és feladatfejlesztői adatbázisába történő felvétel, amely magában hordozza az érintett természetes személy benyújtott jelentkezési lapjában, és annak mellékleteiben szereplő személyes adatok kezelését.

 

Jogalap: érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama:

 • nyilvántartásba történő felvétel esetén: hozzájárulás visszavonásáig,
 • nyilvántartásba történő felvétel képzési kötelezettséggel esetén: hozzájárulás visszavonásáig,
 • nyilvántartásba történő elutasítás esetén: elutasítást követő 30 napon belül

 

 • Vizsgaközpontban vizsgára jelentkezettek, vizsgázók

 

Kezelt adatok köre:

név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, személyazonosító igazolvány száma, állampolgárság, nyelvismeret, TAJ-szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám, lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, iskolai végzettség, képző intézmény/munkahely neve.

 

Adatkezelés célja:

vizsgára jelentkezettek, vizsgázók adatait tartalmazó adatbázis felállítása. Az adatbázisból a megfelelő személyek vizsgadokumentációinak elkészítése, a szükséges statisztikák, adatszolgáltatások teljesítése.

 

 

 1. Panaszt, közérdekű bejelentést, törvényességi kérelmet előterjesztők

 

Kezelt adatok köre:

név, elérhetőség (cím, telefonszám, e-mail) panasz, közérdekű bejelentés, törvényességi kérelem személyes adatoknak minősülő tartalma

Adatkezelés célja:

panasz, közérdekű bejelentés, törvényességi kérelem  kivizsgálása, érintett tájékoztatása és közérdekű bejelentés, törvényességi kérelem esetén szükség szerint adattovábbítási kötelezettség teljesítése.

 

 1. Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak bemutatása

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont tájékoztatást ad az érintett részére általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont csak az Info tv. 16. §-ában foglaltak esetében tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a vonatkozó törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatvédelmi hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont rendelkezésére áll, a személyes adatot a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont 8 napon belül helyesbíti.

Az adathelyesbítés a Vizsgaközpontban a titkárságvezető feladata, akinek rögzíteni szükséges a téves adat helyesbítését.

A helyesbítésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Vizsgaközpont az érintett helyesbítés iránti kérelmét 8 napon belül nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatvédelmi hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. Adattörlés („az elfeledtetéshez való jog”, zárolás, megjelölés)

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett kéri, de azt jogszabály nem tiltja;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte;
 6. az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelés jogalapja a visszavonással megszűnt;
 7. a személyes adatokat, ha ezt uniós vagy tagállami jog előírja, jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Törlés helyett a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont zárolja (adatkezelés korlátozása) a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználhatóságának korlátozását;
 3. a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpontnak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont jogos indokai elsőbbséget élveznek –e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A törlésről, zárolásról, a megjelölésről 8 napon belül az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont az érintett törlés, zárolás, megjelölés iránti kérelmét 8 napon belül nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a törlés, zárolás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatvédelmi hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpontjára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozási jog fenti esetekben a profilalkotásra is kiterjed.

A Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont döntésével nem ért egyet, illetve ha a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 1. Az adatok hordozhatóságának joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Hódmezővásárhelyi Vizsgaközpont rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok továbbítása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Vizsgaközpont az adathordozhatóságról a kérelem beérkezését követő 8 napon belül dönt.

 1. Hatósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti a fentiekben megjelölt jogszabályok alapján az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha:

 • az Adatkezelő az érintett adatvédelemre vonatkozó jogait megsérti, korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 • a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírásokat.

 

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze:

Postai úton: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

Elektronikus úton: hodmezovasarhelyi.vizsgakozpont@gmail.com

 

Jogorvoslati lehetőségek

Kérjük, hogy panaszával minden esetben először az Adatkezelőt keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Postai úton: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

Elektronikus úton: hodmezovasarhelyi.vizsgakozpont@gmail.com

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint a Szegedi Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Név: Szegedi Törvényszék

Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.

Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 408

E-mail cím: birosag@szegedit.birosag.hu

Központi telefonszám: +36 62 562 500; +36 62 795 012

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

A Tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

Bódiné Gál Gyöngyi

vizsgaközpont vezető

Megszakítás